Duidelijke afspraken.

Dat is Fyner.

Duidelijke afspraken.

Dat is Fyner.

Duidelijke afspraken.

Dat is Fyner.

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Fyner Group B.V. (hierna: opdrachtnemer) en een opdrachtgever of leverancier (hierna: cliënt). Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan. 

1.2 Zowel opdrachtnemer, alsmede alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

1.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van interim-opdrachten. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

1.5 Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigbaar is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

1.6 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen van de overeenkomst.

2 Relatie opdrachtnemer – cliënt 

2.1 Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, gevraagd of ongevraagd, te verstrekken aan opdrachtnemer. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. Indien cliënt niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist de in dit artikel bedoelde informatie verstrekt aan opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder hierdoor schadeplichtig te zijn jegens cliënt.

2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Opdrachtnemer en cliënt hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. 

2.4 Bij de uitvoering van een opdracht mag opdrachtnemer één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan opdrachtnemer zijn verbonden, behoudens voor zover het interim-opdrachten betreft. 

3 Aansprakelijkheid

3 Aansprakelijkheid 3.1 Omnius Juristen heeft ten behoeve van alle bij haar werkzame professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die in voorkomende gevallen een dekking biedt van maximaal 1,135 miljoen euro per gebeurtenis. Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling van De Drie Steden makelaars in assurantiën, gevestigd te Voorburg.

3.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting. Voor interim-opdrachten is in dat geval de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden. 

3.2 Ingeval cliënt de overeenkomst is aangegaan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag van het honorarium dat in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in rekening is gebracht. 

3.3 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is. 

3.5 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden. 

3.6 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan opdrachtnemer is verbonden, maar die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan opdrachtnemer worden toegerekend indien cliënt aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. 

3.7 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

4 Tarieven en declaraties 

4.1 Tenzij anders is overeengekomen brengt opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de zaak bestede tijd. Tevens worden in rekening gebracht alle gemaakte kosten. Een en ander te vermeerderen met omzetbelasting. 

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen hij aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

4.3 In geval cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan cliënt gefactureerde bedragen dan is cliënt aan opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet: 

Voor zover de cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door cliënt wordt voldaan.  Voor zover cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW, tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,-- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

5 Intellectueel eigendom

5.1 Het is cliënt en derden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, geproduceerde werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel van het werk en/of de opdracht.

5.2 Onder werk in lid 1 wordt in ieder geval verstaan: rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (concept)contracten, (concept) algemene voorwaarden, (concept)brieven, (concept) processtukken en andere geestesproducten. 

6 Toepasselijk recht 

6.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen opdrachtnemer en cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.