Duidelijke afspraken.

Dat is Fyner.

Duidelijke afspraken.

Dat is Fyner.

Duidelijke afspraken.

Dat is Fyner.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fyner Group B.V.

1 Toepasselijkheid

Fyner Group B.V. is gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73373036. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Fyner, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of afwijkende aanvullende opdracht. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.


2 De opdracht

2.1 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Fyner en Opdrachtgever hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.

2.2 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Fyner. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Fyner en Opdrachtgever.

2.3 Fyner zal de opdracht laten uitvoeren door de aan Fyner verbonden (rechts)personen. Onder aan Fyner verbonden (rechts)personen worden begrepen alle (rechts)personen die door Fyner zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van de aan Fyner verstrekte opdracht, waaronder maar niet beperkt tot de werknemers van Fyner en opdrachtnemers van Fyner.

2.4 Fyner is gerechtigd om (waar mogelijk en indien redelijkerwijs nodig in overleg met Opdrachtgever) bij de uitvoering van de opdracht (andere) derden (procesadvocaten, deskundigen, deurwaarders, vertalers, koeriers, etc.) voor rekening van Opdrachtgever in te schakelen, op door deze derden gestelde voorwaarden. Indien de door Fyner ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht willen beperken, is Fyner gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden. Fyner is zelf niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld/bewuste roekeloosheid van Fyner of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

2.5 Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Fyner verlangde gegevens en informatie, gevraagd of ongevraagd, te verstrekken aan Fyner. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Fyner verstrekte gegevens en informatie. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist de in dit artikel bedoelde informatie verstrekt aan Fyner, heeft Fyner het recht haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder hierdoor schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.


3 Aansprakelijkheid

3.1 Fyner heeft ten behoeve van alle bij haar werkzame professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling van De Drie Steden makelaars in assurantiën, gevestigd te Voorburg.

3.2 Indien bij de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Fyner leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Fyner afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Fyner in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Fyner beperkt tot een bedrag van € 15.000,–.

3.3 Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag van het honorarium dat in het kader van de opdracht door Fyner in rekening is gebracht.

3.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Fyner aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Fyner afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Fyner in verband met die verzekering draagt.

3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Fyner aansprakelijk is.

3.6 Opdrachtgever vrijwaart Fyner voor aanspraken van derden.

3.7 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan Fyner is verbonden, maar die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan Fyner worden toegerekend indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

3.8 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt. 


4 Betaling door Opdrachtgever

4.1 Behalve als schriftelijk een vaste prijs of andere prijssystematiek is overeengekomen, werkt Fyner op basis van een uurtarief. Opdrachtgever rekent de tijd af die door ons aan de opdracht is besteed. Fyner werkt met tijdseenheden van 6 minuten (dus 10 eenheden per uur); voor iedere handeling wordt dus steeds tenminste 6 minuten gerekend. Alle gewerkte eenheden zijn inzichtelijk op de specificatie van de werkzaamheden bij elke factuur.

4.2 Het uurtarief kan tussentijds worden herzien. Als Fyner het uurtarief wijzigt gebeurt dat in beginsel jaarlijks per 1 januari.

4.3 Extra kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de opdracht, zogenaamde verschotten, worden apart doorbelast. Denk aan: betaalde griffierechten, deurwaarderskosten en leges.

4.4 Fyner hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

4.5 Opdrachtgever dient de ontvangen declaratie te betalen op de in de declaratie aangegeven bankrekening en in de aangegeven valuta. Betaling door verrekening is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fyner niet toegestaan. Opdrachtgever heeft niet het recht om haar betalingsverplichting op te schorten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fyner.

4.6 Bij gebreke van betaling binnen voornoemde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Als Fyner overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen dan is Opdrachtgever verplicht om Fyner te compenseren voor de door Fyner gemaakte buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een startvergoeding van 15% van het bedrag van de hoofdsom,- alsook voor alle gerechtelijke kosten.

4.7 Ingeval de Opdrachtgever handelt uit beroep of bedrijf is in plaats van de voornoemde genormeerde vergoeding, de door Fyner werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

4.8 Fyner heeft op ieder moment het recht om een voorschot te vragen.

4.9 Als betaling van het voorschot of de declaratie uitblijft binnen de gestelde termijn voor betaling mag Fyner de uitvoering van de opdracht per direct (i) beëindigen door opzegging of (ii) opschorten, totdat het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en kosten is voldaan door Opdrachtgever. Fyner is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij Opdrachtgever door de opzegging van de opdracht of door het beroep op opschorting.

4.10 Als betaling van het voorschot of de declaratie uitblijft binnen de gestelde termijn voor betaling vervallen alle rechten en aanspraken van Opdrachtgever ten opzichte van Fyner en de aan Fyner verbonden (rechts)personen, waaronder het recht om nakoming of schadevergoeding te vorderen.


5 Intellectueel eigendom

5.1 Het is Opdrachtgever en derden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fyner, geproduceerde werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel van het werk en/of de opdracht.

5.2 Onder werk in lid 1 wordt in ieder geval verstaan: rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (concept)contracten, (concept) algemene voorwaarden, (concept)brieven, (concept) processtukken en andere geestesproducten.


6 Klachtenprocedure

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt iets niet naar wens verloopt, verzoekt Fyner Opdrachtgever om daarover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met haar contactpersoon. Als de klacht door de contactpersoon niet naar tevredenheid wordt opgelost, bestaat de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen conform de klachtenregeling van Fyner. De klachtenregeling van Fyner staat vermeld op de website van Fyner.


7 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen Fyner en Opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.


8 Wijziging algemene voorwaarden

Fyner is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem/haar zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde voorwaarden.

Fyner Group B.V. | maart 2023

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.