Privacy.

Dat is Fyner.

Privacy.

Dat is Fyner.

Privacy.

Dat is Fyner.

Privacy

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Fyner Group B.V. (hierna: Fyner) persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën zijn: klanten en potentiële klanten.


Welke persoonsgegevens verwerkt Fyner?

Fyner verwerkt persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Fyner.

Door u aan Fyner verstrekt:

· Contactgegevens die u zelf heeft verstrekt die nodig zijn om (op uw verzoek) contact met u op te nemen over uw juridische kwestie.

· Contactgegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de overeengekomen dienstverlening.


Waarom verwerkt Fyner uw persoonsgegevens? 

Fyner gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

· Het uitvoeren van de overeenkomst;

· Het onderhouden van contact en met u communiceren;

· Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;

· Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.


Hoe beveiligt Fyner uw persoonsgegevens?

Fyner neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Personen die namens Fyner toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. Fyner hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. 


Delen van gegevens met derden

Fyner deelt uw persoonsgegevens niet met derden.


Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Fyner baseert zij zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die met u is gesloten of noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke verplichting van Fyner. In sommige gevallen vraagt Omnius Juristen u expliciete toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het ontvangen van medische gegevens.

Ook zijn er verwerkingen gebaseerd op een ger

echtvaardigd belang van Fyner, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of kwaliteitsverbetering.


Bewaartermijnen

Fyner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang Fyner dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. 


Uw rechten

U kunt Fyner verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die Fyner van u in zijn bezit heeft op te vragen.


U heeft daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Fyner zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Vragen

Fyner hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar diensten en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverleing. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij Fyner:


Fyner Group B.V.

Dr. Hub van Doorneweg 167

5026 RC Tilburg

office@fyner.nl

www.fyner.nl


We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden.


U heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Fyner in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen Privacyverklaring

Fyner behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grote wijzigingen zal Fyner dit onder uw aandacht brengen. 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.