Privacy.

Dat is Fyner.

Privacy.

Dat is Fyner.

Privacy.

Dat is Fyner.

Privacy

Privacy verklaring Fyner Group B.V.

 

Als u actief bent op onze website, contact met ons opneemt, een account aanmaakt of gebruik maakt van een van onze diensten of producten, deelt u (bijna altijd) persoonsgegevens met ons. Fyner is daarom een verwerker van persoonsgegevens en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt toegelicht wat uw persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens Fyner verwerkt, met welk doel en op welke juridische grond deze verwerking plaatsvindt, hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd en wat uw rechten zijn.

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Fyner Group B.V. (hierna: Fyner) persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën zijn: klanten en potentiële klanten.

In veel zaken worden ook gegevens van derden verwerkt, zoals getuigen of familieleden, een tegenpartij bij het geschil of een deskundige. Deze persoonsgegevens verwerkt Fyner als dat in het belang van de klant is.


Welke persoonsgegevens verwerkt Fyner?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als individu herleidbaar zijn, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, bedrijfsgegevens, klantnummer en surfgedrag.

Gebruik maken van de website

Op onze website gebruiken we cookies. Deze cookies gebruiken we om uw gebruikerservaring van  onze website zo goed mogelijk te maken. Bij het gebruik van cookies worden gegevens achterhaald die (veelal) herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw surfgedrag. Fyner verzamelt deze gegevens om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website en deze optimaal te laten functioneren. Fyner kan de functionaliteiten van de website op deze manier afstemmen op uw gebruik. Voor het gebruik van cookies wordt bij het eerste bezoek aan de website uw toestemming gevraagd. Deze toestemming is één jaar geldig.

Fyner maakt gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag van toepassing is. Google kan uw persoonsgegevens slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Fyner maakt gebruik van de Meta- en LinkedIn pixel. Hiermee meet Fyner de effectiviteit van de advertenties, wordt inzicht verkregen en worden de acties geregistreerd die u op de website uitvoert. Fyner krijgt hierdoor ook opties om u opnieuw te bereiken via toekomstige Meta- of LinkedIn-advertenties.


Persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Fyner.

Door u aan Fyner verstrekt:

-          Contactgegevens die u zelf heeft verstrekt die nodig zijn om (op uw verzoek) contact met u op te nemen over uw juridische kwestie.

-          Contactgegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de overeengekomen dienstverlening.

 

Factureren en incasseren

Indien u van Fyner (betaalde) diensten afneemt, zal Fyner u hiervoor een factuur sturen. Als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is Fyner gerechtigd incassomaatregelen te nemen. Bij het opstellen, verwerken en versturen van een factuur en het nemen van incassomaatregelen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

-                      Naam, adres en woonplaats (“NAW-gegevens”);

-                      E-mailadres;

-                      Telefoonnummer;

De juridische grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het uitvoering geven aan een wettelijk voorschrift.

Nieuwsbrief

Fyner stuurt regelmatig e-mails met juridische nieuwtjes en tips. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

-                      Naam, adres en woonplaats (“NAW-gegevens”);

-                      E-mailadres;

-                      Surfgedrag.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de toestemming die u hiervoor hebt gegeven. Dit betekent dat u die toestemming altijd weer kunt intrekken.

 

Waarom verwerkt Fyner uw persoonsgegevens?

Fyner gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

-          Het uitvoeren van de overeenkomst (tot het leveren van diensten);

-          Het onderhouden van contact en met u communiceren;

-          Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;

-          Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Hoe beveiligt Fyner uw persoonsgegevens?

Fyner neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Fyner toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. Fyner hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Als zich, ondanks deze voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen toch een datalek voordoet, zal Fyner de omvang en impact van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Als Fyner ingevolge de privacywet- en regelgeving verplicht is melding te doen van het datalek, dan zal zij dit binnen 72 uren na constatering van het lek doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u een datalek ontdekt, dan dient u dit zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uren na ontdekking, te melden bij Fyner. U kunt deze melding doen via de eerder in deze verklaring vermelde contactgegevens. Fyner zal zo spoedig mogelijk actie ondernemen.


Delen van gegevens met derden

Fyner verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen dan de partners. Alleen als Fyner ingevolge enig wettelijk voorschrift verplicht is uw persoonsgegevens te delen of te openbaren, zal Fyner hieraan gevolg geven. Het delen of openbaren van uw persoonsgegevens wordt in dat geval strikt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is op grond van het wettelijk voorschrift.

 

Bewaartermijnen

Fyner verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Fyner sluit. Fyner bewaart uw persoonsgegevens hiervoor enige tijd, maar niet langer dan noodzakelijk voor dit doel. Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval zolang de overeenkomst voortduurt. Als de overeenkomst eindigt, of als beide partijen hun verplichtingen uit hoofd van de overeenkomst zijn nagekomen, bewaart Fyner uw persoonsgegevens nog (maximaal) één (1) jaar.

Als u toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens langer te bewaren en/of te verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld marketingdoeleinden, dan bewaart en verwerkt Fyner uw persoonsgegevens uiteraard langer. In dat geval heeft u te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking in te trekken, waarna Fyner de verwerking van uw persoonsgegevens beëindigt, en de persoonsgegevens verwijdert.

Voor facturen en offertes geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven (7) jaren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende privacywet- en regelgeving heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zullen hierna worden genoemd. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met Fyner via de eerder in deze verklaring vermelde contactgegevens. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Een reactie vindt altijd binnen één (1) maand na uw verzoek plaats.

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die Fyner van u verwerkt, het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, en het recht op verwijdering van persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden). Voorts heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van (een of meer) van uw persoonsgegevens. Als de juridische grondslag voor de verwerking, zoals hiervoor aangeduid, uw toestemming is, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, zal Fyner onmiddellijk stoppen met het verweren van uw persoonsgegevens en de bij Fyner aanwezige persoonsgegevens vernietigen. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij Fyner, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit. U hierover meer informatie vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Vragen

Fyner hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar diensten en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij Fyner:

Fyner Group B.V.

Dr. Hub van Doorneweg 167

5026 RC  TILBURG

office@fyner.nl

www.fyner.nl

 

We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden.

U heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Fyner in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Fyner behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grote wijzigingen zal Fyner dit onder uw aandacht brengen. De meest actuele versie vindt u op de website van Fyner.

Versie april 2023

 

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg de scherpste juridische tips binnen.